nase-sluzby

TERAPEUTICKÁ PRÁCE S NÁSILÍM VE VZTAZÍCH

TERAPEUTICKÁ PRÁCE ZAMĚŘENÁ NA PREVENCI A ADAPTIVNĚJŠÍ ZVLÁDÁNÍ AGRESIVNÍCH PROJEVŮ NEJEN VE VZTAZÍCH

Tato práce je zaměřena na prevenci a adaptivnější zvládání agresivních projevů ve vztazích. Vycházíme z předpokladu, že za agresivními projevy mnohdy stojí hodnoty (jejich obrana nebo prosazování) a že i člověk označený za agresora, je člověkem – možná také dobrým pracovníkem, kolegou, otcem, atd.
Věnujeme se práci s lidmi, kteří se potýkají se svou tendencí k násilnému chování ve vztazích i jinde. Gaudia má s projekty tohoto typu dlouhodobou zkušenost. Navazujeme na projekt "Být a nebít", který u nás v minulosti běžel.

  • Realizovali jsme jeden běh projektu díky dotaci MV

Díky dotaci, kterou se nám podařilo v roce 2017 získat od ministerstva vnitra v rámci grantového řízení měli na podzim téhož roku klienti potýkající se s agresivitou ve vztazích, nebo úřadem označovaní jako násilná osoba, možnost přijít do terapie jen za stokorunu za sezení.

  • O co program usiloval a jak vypadal

Náš projekt nazvaný „Z agrese do progrese“ se zaměřil na terapeutickou práci s lidmi označenými jako násilná osoba. Označení jako násilník, agresor, násilná osoba často výrazně ovlivňují identitu člověka. Může vést k další k frustraci, averzi vůči institucím a další agresivitě. Individuální terapie (1 x 14 dni) na bázi narativní práce vychází z předpokladu, že problém je problém a člověk je člověk. Tyto dvě věci se neztotožňují. Mapuje, jak se klientovi dařilo řešit věci bez agresivity. Součástí programu jsou také skupinová setkání účastníků programu (1x za měsíc), kde s využitím narativní metody rozvíjejí neproblémovou identitu, což se pak projevuje v proměně sebepojetí a ve zlepšení vztahu s okolím. Díky rozvíjení alternativního sebepojetí, reflexi svého jednání a obohacování identity o pozitivní aspekty se pak zmírňuje potřeba jednat agresivně i v budoucnosti.

  • Co to stálo

Díky dotaci ministerstva vnitra na terapeutický program jsme klientům, kteří chtěli pracovat s tématem vlastní agresivity, případně které poslala do programu nějaká instituce (OPSOD, Probační a mediační služba), nabídli terapii za motivační poplatek 100 korun za jedno sezení.

  • Kdo s klienty pracoval

Mgr. Miloš Havlík

MUDr. Olga Kunertová

Mgr. Lukáš Kutek
TOP